Příběh nebojácné Nikolky, která potřebuje tvoji pomoc

Přesto, že jsem měla těhotenství fyziologické, porod byl pro Nikol rozhodujícím bodem, pro její budoucí život mezi námi. Nikolka se narodila předčasně v 32tt, císařským řezem. Následkem toho došlo k dechové tísni, hypoxickému poškozeni mozku. Lékaři po narození diagnostikovali hydrocefalus, což znamená, že v hlavě se začal hromadit mozkomíšní mok. Kvůli jeho regulaci má teď Nikolka voperovaný do těla “šantík” tedy hadičku, která nadbytečný mok z hlavy odvádí pryč. Mimo hydrocefalu se objevili další postižení jako:

 • centrální hypotonicky syndrom
 • makrocefalie
 • povšechná hypotonii s dominanci trup. svalstva
 • levostranný hemisyndrom
 • podkladě četných a závažných prenatálních rizik
 • obstipace
 • meteorismus
 • DMO.

Nikolku ihned po porodu odvezla novorozenecká sanitka do Ostravy Poruby na JIP, kde bojovala 4 měsíce, než se její stav lékařům povedl stabilizovat.126. den svého života jsme byli propuštění domu a mysleli jsme si, že nad Nikolčinou chorobou máme vyhráno… bohužel…129. den, nás záchranná lékařská služba převezla opět na JIP do zmiňované nemocnice. Šantík selhal, museli ihned operovat…s Nikolkou jsme bez pár dnu strávili její první rok života v nemocnici, kde si mimo jiné prošla měsíčním bojem se zánětem mozkových blan. Jelikož je to bojovnice…vybojovala si svůj život a 7.12.2012 podstoupila svojí 13tou operaci šantíku a od té doby se prozatím držíme . Neustále si říkáme, že naše šťastné číslo je 13. (neboť Nikolka je rozená 13.8. a má za sebou 13 operaci shuntu).

Nevzdáváme se naděje, že její zdravotní stav se zlepší, proto neustále rehabilitujeme Bobath koncept, Vojtovu metodu, provádíme různé bazální stimulace, učíme ji jíst a pít, snažím se ji jakkoliv začlenit do běžného života mezi námi. Jedna z naších nadějí je léčebny program KLIM THERAPY. Každý sebemenší pokrok nám dodává silu bojovat s touhle nelehkou situaci a mít silu jít dal. Naše situace je složitá. Momentálně jsou Nikolce 2 roky a pohybově toho moc nezvládne. Je velice snaživá a vnímavá holčička. Protože hledám stále nové možnosti, aby se Nikolčin zdravotní stav zlepšoval, vkládám velké naděje do rehabilitačního programu KLIM THERAPY v sanatoriu Klímkovice. Je to rehabilitační terapie, při níž se používá speciálního stabilizačního oblečku, který výrazně zlepšuje účinek na poškozený nervový systém. Dochází k přerušení poškozeného nervového okruhu a vytváření okruhu správných informací. Tyto naučené schopnosti zůstávají po ukončení rehabilitace zachovány. Nikolčin mozeček je zatím tvárný, mladý a snadno se učí novým věcem.

12650565_905145129584788_754466389_n

Bohužel KLIM THERAPY, není hrazena pojišťovnou a pacienti si ji tudíž musí hradit sami. Zmiňovaná KLIM THERAPIE stojí 94000 Kč. Není v naších sílách tuto finanční částku získat, či ušetřit, proto vás žádám o finanční pomoc. Doufám, že tato léčba bude pro Nikolku velkým přínosem. My víme, že Nikolka už nikdy nebude úplně zdravá. Nevzdáváme se však naděje, ze se její stav bude měnit, zlepšovat. Zatím nás o tom neustále přesvědčuje, což nám dává silu jít dál. Děláme vše pro to, aby její životní standard byl do budoucna co nejlepší.

12607226_905145592918075_1794082474_n

Uskutečnili jsme také ,, Sbírku pro Nikolku” kde sbíráme PET víčka, bohužel za 1kg víček získáme přibližně 6Kč. Sběrem víček PET lahví jí může pomoci každý z nás. Tyto peníze ji mohou usnadnit život. Pro více informací se můžete informovat na facebookových stránkách pod “Sbírka pro Nikolku” https://www.facebook.com/Sb%C3%ADrka-pro-Nikolku-414452301987409/ nebo na webových stránkách www.bartlovanikolka-cz.webnode.cz/ .
Mužete příspět skrz https://www.generosity.com/medical-fundraising/story-fearless-nicol-who-needs-your-help/x/13814452
nebo můžete poslat finanční pomoc na transportní učet,

číslo účtu: 2600501676 / 2010 (CZK)
V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

 

 

Still, I had a physiological pregnancy, childbirth was a crucial point for Nikol, for her future life among us. Nicol was born prematurely at 32 weeks of pregnancy, caesarean section. This resulted in respiratory distress, hypoxic brain damage. Doctors diagnosed after birth hydrocephalus, which means that the head is started accumulating cerebrospinal fluid. Due to its regulation Nicol has now implanted in the body, therefore, Implant tube which excess fluid from the head drains away. Outside of hydrocephalus discovered other disabilities such as:

 • Hypotonia
 • macrocephaly
 • Having all hypotonia with dominance hull. muscle
 • Left-hemisyndrome
 • The basis of numerous and serious prenatal risk
 • constipation
 • meteorism
 • DMO.

Nicol immediately after birth, the neonatal ambulance drove in Ostrava Poruba in the ICU, where he fought four months before her condition doctors succeeded stabilizovat.126. day of his life, we were discharged home and we thought that over Nikol’s disease we won … unfortunately … 129th day, our emergency medical service transported back to the ICU in the mentioned hospital. Implant failed, they had to operate immediately with Nikol … we are not a couple of days spent her first year of life in the hospital, where he underwent inter alia, monthly battle with meningitis. Since this is a fighter … he won your life and 7 December 2012 she underwent her 13th surgery implants and since then hold for now. Constantly we say that our lucky number is the 13th (because it is born Nicol 13.08 and has a 13 implant surgery).

12648116_905144732918161_2071660092_n

Not giving up hope that her health will improve, therefore constantly rehabilitating Bobath concept, Vojta method, we perform a variety of basal stimulation, teach her to eat and drink whatever I try to incorporate into everyday life among us. One of our hopes is a therapeutic program KLIM THERAPY. Every slightest progress gives us the strength to fight with this difficult situation and have the strength to go on. Our situation is complicated. Currently, they are Nikolce two years and physically can not do much. He is very diligent and perceptive girl. Because increasingly seeking new ways to Nikol’s health condition improved, high hopes for a rehabilitation program KLIM THERAPY sanatorium in Klimkovice. It rehabilitative therapy, which uses a special stabilization outfit, which greatly improves the effect of a damaged nervous system. Breaks up the damaged nervous circuit and circuit correct information. These learned skills remain after completion of rehabilitation preserved. Nikol’s brain is still malleable, young and easy to learn new things.

KLIM THERAPY unfortunately, is not covered by insurance and patients, therefore, it must pay themselves. Advertised KLIM THERAPIE worth CZK 94,000 (4000 USD). It is not in our power to get this amount of money, or save, so I ask for financial assistance. I hope that this treatment will be of great benefit to Nicol. We know that Nicol will never be completely healthy. But we do not give up hope that her condition will change, improve. Meanwhile, let us know never forgets that gives us the strength to go on. We do everything to ensure that its standard of living was the best for the future.

We also made for collection , Nicol “where we collect PET lids, unfortunately for approximately one-kilogram eyelids obtained 6Kč ($ 0.25). By collecting caps PET bottles it can help all of us. The money can make life easier. For more information, you can inform on facebookových website under “Sbírku pro Nikolku” (Collection for Nicol)https://www.facebook.com/Sb%C3%ADrka-pro-Nikolku-414452301987409/ or website http://www.bartlovanikolka-cz.webnode.cz/. you can send financial assistance to transport an account,

Account number: 2600501676/2010 (CZK)
If interested, please contact us.